Logo strony
Powróć do: strona główna

Organizacje pozarządowe

Od dnia 1 marca 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań . Wszyscy składający oferty w odpowiedzi na ogłoszone otwarte konkursy ofert zobowiązani są do stosowania nowych wzorów.

Oferty składane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)- tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert – korzystają ze wzorów określonych przez Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Pliki do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego
Format: docx, 53.6 kB
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Format: docx, 37.01 kB
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Format: docx, 37.13 kB