Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
słonecznie
19°C

Dofinansowanie do wymiany ogrzewania

Dofinansowanie polega na jednorazowym zwrocie części kosztów poniesionych na inwestycje ograniczające niską emisję, związane ze zmianą sposobu ogrzewania, tj. wymianą nieekologicznych kotłów c.o. lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, w wysokości 50% poniesionych kosztów nabycia i usługi montażu ekologicznego urządzenia grzewczego, nie więcej jednak niż 5000 zł.

Ubiegającym się o dofinansowanie może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zlokalizowanego na terenie Gminy Białe Błota. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie.

Przez ekologiczne urządzenia grzewcze należy rozumieć:

 • kotły klasy 5 na paliwo stałe, w tym: kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, kotły na pellet, ekogroszek (bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1690) w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,
 • kotły elektryczne, olejowe, gazowe,
 • pompy ciepła,
 • kolektory słoneczne przeznaczone do ogrzewania lokalu lub budynku mieszkalnego.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest posiadanie nieekologicznego źródła ogrzewania. W celu weryfikacji zgodności danych z wniosku z danymi faktycznymi, należy przedłożyć wraz z wnioskiem oświadczenie o posiadaniu tradycyjnego (nieekologicznego) źródła ogrzewania, podlegającego wymianie, a także fotografie aktualnie zamontowanego, przeznaczonego do wymiany źródła ciepła wraz oświadczeniem, że załączone do wniosku o dofinansowanie zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne fotografie przeznaczonego do wymiany urządzenia grzewczego są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

W przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu lub ciepła systemowego, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup kotła na paliwo stałe w tym budynku.

Osoba ubiegająca się o dotację celową jest zobowiązana złożyć, w terminie od 2 stycznia do 15 września danego roku budżetowego, przed wymianą ogrzewania, wypełniony wniosek wraz z załącznikami, które stanowią: kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma być przeprowadzona wymiana ogrzewania, zgoda właściciela/administratora budynku na wykonanie modernizacji (dotyczy przypadku gdy wnioskodawca jest najemcą lokalu) i w przypadku gdy lokal lub budynek stanowi współwłasność kilku osób – zgodę wszystkich współwłaścicieli na dokonanie zmiany ogrzewania, dokumentacja fotograficzna przedstawiająca dotychczasowe tradycyjne (nieekologiczne) źródło ogrzewania wraz z oświadczeniem, że załączone do wniosku fotografie urządzenia grzewczego są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

Po dokonaniu weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacyjnej, zwanej dalej umową.

Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok.

Po  podpisaniu umowy oraz zakończeniu  prac  związanych  ze  zmianą  sposobu  ogrzewania, osoba która otrzymała dotację, zobowiązana jest złożyć, do dnia 15 listopada danego roku budżetowego, w Urzędzie, formularz rozliczenia dotacji (załącznik nr 3 do uchwały) wraz z następującymi dokumentami:

 1. Kserokopia faktury VAT dotycząca nowego źródła ogrzewania,
 2. Kserokopia protokołu odłączenia starego kotła oraz podłączenia nowego sporządzonego przez uprawnionego instalatora,
 3. Kserokopia imiennego dokumentu zezłomowania/karty przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali (kotła przeznaczonego do wymiany),
 4. Kserokopia opinii kominiarskiej - nie dotyczy pompy ciepła, kotłów elektrycznych, kolektorów słonecznych przeznaczonych do ogrzewania budynku/lokalu,
 5. W przypadku montażu kotła klasy 5 na paliwa stałe dodatkowo wymagane jest złożenie kserokopii dokumentu przedstawiającego zakres uzyskiwanych parametrów cieplnych i emisyjnych kotła, spełniającego wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012, tj.: certyfikatu zgodności lub świadectwa/zaświadczenia badań lub etykiety efektywności energetycznej lub wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub deklaracji zgodności,
 6. Fotografie zainstalowanego nowego źródła ciepła wraz z oświadczeniem, że załączone fotografie urządzenia grzewczego są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

Kolejność rozpatrywania wniosków o dofinansowanie będzie następowała według daty wpływu kompletnych wniosków. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, za datę wpływu wniosku uznaje się datę wpływu po jego uzupełnieniu. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 252 pkt 1 Ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

 • wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 • pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

Więcej informacji pod numerem telefonu (52) 311 17 23.

Pliki do pobrania:

Formularz rozliczenia dotacji
Format: docx, 18.81 kB
formularz rozliczenia dotacji
Format: pdf, 439.29 kB
Karta informacyjna
Format: docx, 47.63 kB
Karta informacyjna
Format: pdf, 439.24 kB
Wniosek wraz z załącznikami
Format: doc, 89.5 kB
Wniosek wraz z załącznikami
Format: pdf, 1.13 MB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.