Logo strony
Powróć do: Konsultacje społeczne

Ogłoszenie z dnia 8 czerwca 2022 r. o konsultacjach w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz uchwały RGK.0007.100.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota

Wójt Gminy Białe Błota

zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji,

których przedmiotem są projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Białe Błota. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektów uchwał.

Termin oraz forma przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 14 do 23 czerwca 2022 roku w formie zbierania pisemnych uwag i propozycji do projektów statutów na formularzu, który wraz z projektami statutów zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota https://bialeblota.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota – w dniach i godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski wniesione po w/w  terminie nie będą uwzględnione.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota  lub za pomocą poczty na adres: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@bialeblota.eu

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota  oraz wywieszone  na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

Wójt Gminy Białe Błota

/-/ Dariusz Fundator

Pliki do pobrania:

Protokół z konsultacji
Format: pdf, 466.43 kB