Logo strony
Powróć do: Projekty unijne

Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie

stopka-PROW-Maly

Gmina Białe Błota jest Beneficjentem projektu dofinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. ,,Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie”.

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Cel operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Białe Błota i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę ulicy Czereśniowej w Łochowie. Zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dostępności komunikacyjnej do terenów mieszkaniowych i usługowych

Planowany efekt operacji: Budowa drogi gminnej ul. Czereśniowej w Łochowie o długości 1,151 km. W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie robót z branży drogowej, kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa, likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej i budowa oświetlenia. 

4 070 479,00 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji