Jesteś tutaj

Ochrona przyrody

Formami ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są:

 • parki narodowe,
 • rezerwaty przyrody,
 • parki krajobrazowe,
 • obszary chronionego krajobrazu,
 • obszary Natura 2000,
 • pomniki przyrody,
 • stanowiska dokumentacyjne,
 • użytki ekologiczne,
 • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
 • ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Spośród wymienionych powyżej form ochrony przyrody na terenie gminy Białe Błota znajdują się:

 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko - Bydgoskiej obejmujący jedno z największych w Polsce pól wydmowych pokrywające najwyższe (67,2 - 67,5 m n.p.m.) terasy Pradoliny Wisły. Składa się z dwóch podjednostek tj. części zachodniej i części wschodniej. Podobszar zachodni obejmuje podstawowy fragment Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej w granicach dawnego województwa bydgoskiego. Jego powierzchnia ogólna wynosi 246 km2, w tym lasy – 231,5 km2, wody (głównie Jezioro Jezuickie) – 1,5 km2, tereny pozostałe, przeważnie rolne – 13 km2. Omawiany Obszar stanowi strefę masowego wypoczynku mieszkańców Bydgoszczy i innych pobliskich miejscowości.

  W granicach gminy Białe Błota znajduje się fragment ww. opisanej części otaczający miejscowość gminną na północny wschód od drogi krajowej Nr 10 Szczecin – Warszawa i zajmujący ok. jednej trzeciej powierzchni gminy. Dużą jego część stanowią tereny leśne obrębu Bartodzieje i zachodni skraj obrębu Bydgoszcz.

 

 1. Pomniki przyrody – obecnie spis jest w trakcie przygotowywania i zostanie opublikowany po zweryfikowaniu zebranych materiałów.

 

 1. Obszary Natura 2000 – Na terenie gminy Białe Błota znajdują się trzy obszary, objęte formą ochrony przyrody Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000

 

Obszary Natura 2000

1. Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego o powierzchni całkowitej obszaru 32408,6 ha (na terenie gminy 346,5 ha); Kod obszaru PLB300001 Lp. listy krajowej 56, ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313); Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia).
Opis Obszar, leżący na wysokości od 52 do 54 m npm, obejmuje równoleżnikowy odcinek pradoliny o szerokości od 2 do 8 km. Od północy obszar graniczy z wysoczyzną Pojezierza Krajeńskiego i deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem wysoczyzny dochodzą tu do 140 m. Od południa pradolina jest ograniczona piaszczystym, zalesionym Tarasem Szamocińskim sięgającym krawędzi Pojezierza Chodzieskiego. W zachodniej części pradoliny płynie Noteć. Część wschodnia jest odwadniana żeglownym Kanałem Bydgoskim, wybudowanym w końcu XVIII w., łączącym dorzecza Odry i Wisły. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 3% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 86%, a siedliska leśne 6%. Na obszarze pradoliny, w większości zmeliorowanym, prowadzona jest gospodarka łąkowa - 5%. Stawy Antoniny, Smogulec, Ostrówek, Występ i Ślesin są podstawą intensywnej hodowli ryb. W obrębie obszaru znajdują się 2 ostoje ptaków o randze europejskiej: "Stawy Ostrówek i Smogulec" i "Stawy Ślesin i Występ". Występują tu co najmniej 18 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: bielik i kania czarna, stosunkowo licznie występują kania ruda i błotniak stawowy. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiągają łabędź czarnodzioby i siewka złota. W obszarze występuje również bogata fauna innych zwierząt kręgowych i bogata flora roślin naczyniowych, z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi. Podkreślić należy występowanie zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych, w tym różnych typów łęgów, a także muraw kserotermicznych.
Formy ochrony przyrody Borek (rezerwat przyrody), Kruszyn (rezerwat przyrody), Łąki Ślesińskie (rezerwat przyrody), Dolina Noteci (obszar chronionego krajobrazu), Nadnotecki (obszar chronionego krajobrazu).
Zagrożenia Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego, przemysłowego i komunalnego. Istotne są również ewentualne zmiany reżimu hydrologicznego oraz zmiany w sposobie zagospodarowania terenu, w szczególności zaniechanie pastersko-łąkarskiego użytkowania terenów, a na stawach rybnych zarówno zaniechanie, jak i intensyfikacja gospodarki stawowej. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
2. Dolina Noteci o powierzchni całkowitej obszaru 50531,99 ha; Kod obszaru PLH300004. Status obszaru: obszar proponowany przez Rząd RP. Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa).
Opis

Przyrodniczy Obszar, leżący na wysokości od 37 do 50 m npm, obejmuje znaczną część doliny Noteci między miejscowościami Wieleń a Bydgoszczą. Obszar jest w większości zajęty przez torfowiska niskie, pokryte zalewowymi łąkami i trzcinowiskami, z enklawami zakrzewień i zadrzewień. Teren przecinają liczne kanały i rowy odwadniające. Częste są starorzecza i wypełnione wodą doły potorfowe. Miejscami występują rozległe płaty łęgów. Łąki są intensywnie użytkowane. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 2% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 85%, torfowiska, bagna, roślinność na brzegach wód - 2% powierzchni, a siedliska leśne 6%. Siedliska rolnicze zajmują 5% obszaru. Obszar częściowo pokrywa się z ważną ostoją ptasią o randze europejskiej. Występuje tu 22 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Obszar obejmuje bogatą mozaikę siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (11 typów), z priorytetowymi lasami łęgowymi i dobrze zachowanymi kompleksami łąkowymi. Notowano tu 8 gatunków załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja jest też ważnym korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej.

Formy ochrony przyrody Czapliniec Kuźnicki (rezerwat przyrody), Łąki Ślesińskie (rezerwat przyrody), Dolina Noteci (obszar chronionego krajobrazu).
Zagrożenia Potencjalne zagrożenie stanowi osuszanie oraz wycinanie drzew i krzewów oraz dopływ zanieczyszczeń.
3. Równina Szubińsko – Łabiszyńska (kod obszaru PLH040029) - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk w programie Natura 2000, o powierzchni 2816,2 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim. Celem ochrony jest zachowanie siedlisk przyrodniczych i występujących na ich terenie gatunków roślin i zwierząt. Chroniony obszar składa się z dwóch oddzielnych fragmentów położonych na południowy zachód od Bydgoszczy. Przez obszary te płynie silnie meandrująca rzeka Noteć oraz zbudowany w latach 1878-1882 Kanał Górnonotecki wraz z rozległą siecią kanałów odwadniających. Część południowo-wschodnia rozciąga się od Pszczółczyna po Rynarzewo, obejmując część tzw. Bydgoskich Łąk Nadnoteckich, leżących w depresji ok. 1 m względem przecinającego ten obszar żeglownego Kanału Górnonoteckiego. System wodny na tym terenie został przekształcony w latach 80tych XIX wieku, poprzez budowę licznych kanałów, jazów i śluz żeglugowych. W efekcie uzyskano spławny szlak żeglugowy łączący jeziora kujawskie i pałuckie z Kanałem Bydgoskim oraz zmeliorowany, rozległy obszar łąk, które wykorzystywano gospodarczo. Część północno-zachodnia chronionego obszaru rozciąga się wzdłuż rzeki Noteci, od miejscowości Żurczyn, aż po Chobielin i Występ na południe od Nakła nas Notecią. Obszar jest położony na terenie trzech powiatów: bydgoskiego, żnińskiego i nakielskiego w gminach: Białe Błota (łaki na terenie Ciela i Prądek), Łabiszyn i Szubin.

 

Lokalizację wszystkich form ochrony przyrody na terenie Gminy Białe Błota można zoabczyć pod adresem: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, wybierając u dołu ekranu bądź nazwę obszaru chronionego bądź nazwę wsi. Z prawej strony ekranu należy włączyć zakładki z dowolnymi obszarami chronionymi, można także włączyć wyświetlanie się numerów geodezyjnych działek.

Źródło: www.wikipedia.pl oraz opracownie „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.