Jesteś tutaj

Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

W związku z kończącą się z dniem 31 grudnia 2017 r. pierwszą kadencją Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, na podstawie art. 67 e ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  ( Dz.U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.)Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór na członków Komisji kandydatów organizacji społecznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz praw pacjenta. 

Organizacje proszone są o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji, którzy spełniać powinni następujące warunki określone w art. 67e ust. 3 i 4  przedmiotowej ustawy:

1.  wykształcenie i doświadczenie

a. posiadają co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,

b. posiadają co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych oraz co najmniej przez okres 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych,

2.    posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta.

Z uwagi na powyższe zgłoszenie kandydata na członka Komisji powinno zawierać następujące załączniki:

1. życiorys (curriculum vitae),

2.dokumenty potwierdzające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat  lub dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,

względnie

3.  dokumenty potwierdzające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie
na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat  lub dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych,

4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej,

5. oświadczenie o braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury powoływania na członka Komisji.

Ponadto  organizacje zgłaszające kandydata do wymaganych dokumentów winny dołączyć statut oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatnie dwa lata, dokumentujące aktywność i doświadczenie w obszarze ochrony praw pacjenta.

Zgłoszenia  kandydatów wraz z kompletem wymaganych dokumentów składać należy
w terminie do 30 czerwca 2017 r. na adres: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem „nabór na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”.

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.