Dotacje do zmiany ogrzewania

Warunkiem  niezbędnym  do  uzyskania  dofinansowania  jest  posiadanie nieekologicznego  źródła  ogrzewania. W celu  ustalenia  zgodności  danych  z wniosku z danymi faktycznymi zostaną przeprowadzone przez uprawnionych pracowników Urzędu oględziny  lokalu  lub  budynku.  Z czynności  oględzin  zostanie  sporządzony  protokół. Po  zakończeniu  prac  związanych  ze  zmianą  sposobu  ogrzewania  ubiegający  się o dofinansowanie  jest  zobowiązany  złożyć  w Urzędzie  następujące  dokumenty:

 • kserokopię  faktury VAT za kocioł grzewczy  (oryginał do wglądu),
 • kserokopię protokołu odłączenia  starego  kotła  oraz  podłączenia  nowego  sporządzonego  przez  uprawnionego instalatora (oryginał do wglądu),
 • kserokopię opinii kominiarskiej (oryginał do wglądu).

Dofinansowanie  jest  przekazywane  na  zasadach  określonych  w umowie,  nie wcześniej jak po dostarczeniu dokumentów wyżej określonych. Kolejność rozpatrywania wniosków o  dofinansowanie będzie następować według wpływu tylko kompletnych wniosków. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku pod uwagę będzie brana data wpływu uzupełnienia.

Nie  przyznaje  się  zaliczek  na  wykonanie  zadania.  Wypłata  dofinansowania następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów.  Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w danym roku budżetowym. Dotacja  może  być  przyznawana  jednokrotnie  na  określony  lokal  lub  budynek mieszkalny.

Dofinansowanie polega na jednorazowym zwrocie części kosztów poniesionych na inwestycje ograniczające niską emisję, związane ze zmianą sposobu ogrzewania, wymianą kotłów c.o. lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, w wysokości 30 %  poniesionych  kosztów  nabycia  ekologicznego  urządzenia  grzewczego,  nie  więcej jednak niż 2000 zł.

Przez  ekologiczne  urządzenie  grzewcze  należy  rozumieć:  kotły  elektryczne, olejowe  i gazowe,  kotły  opalane  biomasą  bez  możliwości  spalania  innych  rodzajów paliwa, kotły opalane węglem kamiennym  - automatyczne kotły  retortowe (bezrusztowe) o wysokiej  sprawności  energetycznej  (powyżej  80 %),  kotły  na ekogroszek, urządzenia wykorzystujące  energię  ziemi  (pompy  ciepła) oraz kolektory  słoneczne przeznaczone do ogrzewania lokalu lub budynku mieszkalnego.

Nie przyznaje się dofinansowania na modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w lokalach i budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania- w tym jedno ekologiczne.

Ubiegającym się o dofinansowanie może być osoba fizyczna nie będaca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa unijnego, która posiada tytuł prawny do lokalu lub prawo dysponowania nieruchomością w odpowiednim zakresie lub budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Białe Błota oraz poniesie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu ogrzewania z tradycyjnego na proekologiczne.

 1. Wniosek o dofinansowanie zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne należy złożyć przed wymianą kotła nieekologicznego.
 2. Procedury wnioskowania o dofinansowanie zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne:
 3. Złożenie wniosku wraz z załącznikami (dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku  lub prawo do dysponowania nieruchomością w odpowiednim zakresie, zgodę właściciela/administratora na zmianę ogrzewania, w przypadku gdy istnieje współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli, kopia pozwolenia na budowę instalacji gazowej (oryginał do wglądu) – dot. tylko zmiany ogrzewania na gazowe).
 4. Przeprowadzenie przez uprawnionych pracowników Urzędu oględzin lokalu lub budynku w celu ustalenia zgodności danych z wniosku (potwierdzenie posiadania nieekologicznego źródła ogrzewania).
 5. Dostarczenie dokumentów wymaganych po wymianie ogrzewania (kserokopia faktury- oryginał do wglądu, kserokopia protokołu odłączenia starego kotła oraz podłączenia nowego sporządzonego przez uprawnionego instalatora- oryginał do wglądu, kserokopię opinii kominiarskiej- oryginał do wglądu, oświadczenie w zakresie przelewu przez Urząd przyznanej  dotacji na rachunek bankowy- należy podać dane właściciela rachunku, bank, nr rachunku.
 6. Przeprowadzenie przez uprawnionych pracowników Urzędu oględzin lokalu lub budynku w celu potwierdzenia zainstalowania nowego ekologicznego urządzenia grzewczego.
 7. Podpisanie umowy z Wnioskodawcą w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w danym roku budżetowym.
 8. Wypłata dofinansowania.

Regulamin: Uchwała Nr RGK.0007.41.2014 z dnia 27 marca 2014 r.
Monika Kobus

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.