Organizacje pozarządowe


Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są:

  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
  • niedziałające w celu osiągnięcia zysku
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2). (http://poradnik.ngo.pl )

Demokratyczne i sprawne państwo opiera się na współistnieniu trzech sektorów – biznesowego, państwowego i organizacji pozarządowych. Każdy z tych sektorów ma własną rolę. Zadaniem organizacji pozarządowych jest integrowanie i organizowanie lokalnej społeczności. Należy podkreślić rolę organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa aktywnych obywateli. Praca w tych organizacjach zmienia mentalność ludzi, uczy ich odpowiedzialności za wspólne dobro, zasad współpracy i przedsiębiorczości. Z takimi ludźmi łatwiej jest negocjować i wspólnie rozwiązywać problemy. Warto o tym pamiętać, gdy chce się swoją gminę rozwijać.

Dlatego chcemy dążyć  do  wspierania istniejących już organizacji, ale równocześnie otworzyć się na te, które będą gwarantować większą atrakcyjność naszej gminy oraz wpływać na komfort życia jej mieszkańców.

 

Projekt Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2017. 

Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota

Projekt Programu współpracy

Protokół z konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2017”