Gospodarka odpadami


W zakładce znajdują sie informacje dotyczace :

  • terminów odbiorów odpadów komunalnych
  • postępowanie z odpadami styropianowymi
  • sposoby segregowania odpadów
  • regulamin PSZOK
  • deklaracje na odbiór odpadów

Zmiana podmiotu związanego z odbiorem odpadów komunalnych

Od dnia 01 stycznia 2016r. usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy świadczyć będzie wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma :

P.U.K  TARO Sp.z o.o

ul. Wiejska 3, Lisi Ogon

86-065 Łochowo

tel./fax 52 583 61 43

www.taro.net.pl

 

Częstotliwość i ciągłość terminów  odbioru poszczególnych rodzajów odpadów nie ulegają zmianie.

 Harmonogramy wywozu odpadów dostępne są na stronie www.bialeblota.pl   w zakładce„ gospodarka odpadami” oraz www.bipbialeblota.pl w zakładce „ ochrona środowiska”.

Z dniem 01 lutego 2016r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

  • 24,00 zł zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny  za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położną na obszarze gminy;
  • 12,00 zł zbieranych i odbieranych w sposób selektywny  za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położną na obszarze gminy;

 Zawiadomienia o zmianie stawek opłat o których mowa powyżej, zostaną dostarczone do wszystkich którzy mają złożoną deklarację.

 

Przypominam o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu  numeru porządkowego posesji.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

         /-/  Anna Zdunek   

 Deklaracja na odbiór odpadów

Aby pobrać deklarację proszę kliknąć powyższy link