Informacje Wójta


Strategia Rozwoju Gminy Białe Błota

Uchwała Rady Gminy o zmianach

W połowie 2012 roku samorząd gminy Białe Błota podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania najważniejszego dokumentu planistycznego Gminy, czyli strategii jej rozwoju. Do współpracy w realizacji tego projektu zaprosiliśmy ekspertów z Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania.Prace nad strategią zostały poprzedzone opracowaniem „Raportu o stanie Gminy”, którego celem było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację społeczną i gospodarczą gminy Białe Błota. Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy.Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, w wyniku szerokich konsultacji społecznych (badanie ankietowe, wywiady z opiniotwórczymi mieszkańcami Gminy, konsultacje), została wytyczona strategia Gminy, wskazująca jej pożądany stan docelowy, cele rozwojowe oraz sposoby osiągnięcia tych celów.Prace, związane z formułowaniem wizji, misji, celów i projektów realizacyjnych, były prowadzone przez szeroki zespół osób, zarówno pracowników Urzędu Gminy, radnych, jaki reprezentantów różnych organizacji i instytucji, które na co dzień z nami współpracują.Po wielu spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych, prowadzonych przez całą drugą połowę 2012 roku, powstały konkretne rekomendacje, dotyczące rozwoju Gminy do 2025 roku, uwzględniające istniejące uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.Niniejszy program strategiczny bazuje na faktycznym stanie zasobów Gminy i stanowi kontynuację wieloletniego procesu jej rozwoju. Wyznaczone w tym celu plany realizacyjne będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne, ale zawsze powinny się trzymać głównych kierunków rozwoju Gminy, czyli dążenia do zapewnienia mieszkańcom możliwości rozwoju, pracy i odpoczynku w zadbanym i zintegrowanym środowisku.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które uczestniczyły w pracach nad Strategią.

 Wójt Gminy Białe Błota